Dla uczestników badania

POLPAN w pytaniach i odpowiedziach:
Jak wybrano mnie do udziału w badaniu POLPAN?

Zostali Państwo wylosowani do udziału w POLPAN-ie – w przeszłości lub teraz. Podstawą losowania jest baza numerów PESEL. Losowanie jest prowadzone przez Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Badaczom zależy, aby w grupie uczestniczącej w badaniu proporcje osób w różnym wieku były podobne jak w całym społeczeństwie polskim. Badanie jest powtarzane co 5 lat i biorą w nim udział cały czas te same osoby, ale w naturalny sposób trzeba co pewien czas poprosić o udział w badaniu nowych uczestników, przede wszystkim w wieku 21-25 lat, gdyż z czasem tych osób wśród badanych brakuje. Ważne jest też, aby w badaniu brała udział odpowiednia – proporcjonalnie do sytuacji w Polsce – liczba kobiet i mężczyzn, osób ze wsi, z małych miejscowości i dużych miast, z różnych regionów Polski itp.

Przyjęta przez badaczy metoda losowania oparta na użyciu zaawansowanych technik statystycznych powoduje, że badanie lepiej odzwierciedla poglądy i sytuację nie tylko uczestników badania, ale całego polskiego społeczeństwa.

Jak ustalany jest termin badania?

(Informacja dotyczy głównego etapu badania, który zakończył się w 2013 r.)

Otrzymają Państwo list, nadany przez Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, z informacją o terminie wizyty ankietera i numerem telefonu do niego. Jeśli zapowiedziany termin nie odpowiada Państwu, prosimy o skontaktowanie się z ankieterem i umówienie się w bardziej odpowiednim czasie. Ankieterzy są dyspozycyjni i elastyczni – jeśli z jakiegoś powodu (np. ze względu na brak czasu, chorobę, wyjazd za granicę) nie mogą Państwo uczestniczyć w badaniu teraz, być może będą Państwo mogli wziąć w nim udział za tydzień, za dwa miesiące lub nawet później. Dla autorów badania uczestnictwo każdej osoby jest niezwykle cenne, gdyż jeśli wiele osób odmówi udziału w badaniu, straci ono sens i nie będzie wiarygodne – nie będzie reprezentatywne, czyli nie będzie odzwierciedlać sytuacji społeczeństwa polskiego, oraz nie pozwoli na obserwowanie zmian w czasie, co jest możliwe dzięki powtarzaniu badania co kilka lat wśród tych samych uczestników.

Biorę udział w POLPAN-ie po raz pierwszy. Jak będzie wyglądać badanie?

(Informacja dotyczy głównego etapu badania, który zakończył się w 2013 r.)

Otrzymają Państwo dwa kolejne listy, nadane przez Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, z informacją o rozpoczęciu badania. W drugim liście ankieter poda konkretny termin, w którym odwiedzi Państwa dom, a także swój numer telefonu. Jeśli termin wizyty nie będzie Państwu odpowiadał, można będzie skontaktować się z ankieterem i umówić na inny dzień. Podczas badania ankieter będzie odczytywał Państwu pytania z kwestionariusza i notował odpowiedzi. Przy niektórych pytaniach ankieter poda Państwu wydrukowaną kartę, która ułatwi udzielenie odpowiedzi.

Brałem już kiedyś udział w POLPAN-ie. Czy obecne badanie będzie się różnić od poprzednich?

POLPAN jest badaniem panelowym – to znaczy, że w regularnych odstępach czasu te same osoby proszone są o odpowiedź na ten sam lub podobny zestaw pytań. Odpowiedzi udzielone w poszczególnych latach różnią się, ponieważ w naturalny sposób zmieniają się warunki wokół nas, nasza osobista sytuacja życiowa, czasami także poglądy. Powracanie do tych samych osób pozwala odzwierciedlić te zmiany. W innego rodzaju badaniach jest to bardzo trudne lub niemożliwe. Wraz z upływem czasu okazuje się, że niektóre pytania tracą na aktualności, a równocześnie pojawiają się nowe zjawiska, o które warto pytać. Z tego powodu kwestionariusze w poszczególnych edycjach badania nie są identyczne.

Czym POLPAN różni się od innych badań?

POLPAN jest badaniem naukowym, a nie komercyjnym. Pozwala zgromadzić wiedzę o tym, co dzieje się w polskim społeczeństwie, pomaga zauważyć, zrozumieć i wyjaśnić zachodzące w nim zjawiska oraz przewidywać, co może wydarzyć się w przyszłości. Wiarygodność uzyskanego obrazu i wyciągniętych wniosków zależy od udziału w badaniu każdej z wylosowanych osób.

POLPAN jest największym i najdłużej prowadzonym w Polsce i w Europie badaniem panelowym – czyli takim, w którym co kilka lat pytane są o opinię i o swoją sytuację życiową te same osoby. Jest to unikalna sytuacja, która pozwala zastanawiać się nie tylko nad bieżącą sytuacją ludzi w Polsce, ale także obserwować zmiany w czasie.

Czy informacje o mnie, które podaję podczas wywiadu, są bezpieczne?

Tak. Wszystkie osoby realizujące badanie są zobowiązane do przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych i przechodzą odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Badacze są również zobowiązani do przestrzegania standardów etycznych obowiązujących w badaniach akademickich. Państwa dane osobowe, takie jak imię, nazwisko czy adres zamieszkania są gromadzone tylko i wyłącznie w celu dotarcia do właściwych osób – tych, które zostały wylosowane do udziału w badaniu. Dane te są przechowywane osobno, nie ma ich w zbiorach z odpowiedziami, których udzielili Państwo podczas wywiadu. Ponadto zbiory danych z Państwa odpowiedziami są anonimizowane, tj. usuwane są z nich informacje, które mogłyby, choćby hipotetycznie, pozwolić na identyfikację konkretnej osoby. Również wyniki badania muszą być publikowane w taki sposób, aby rozpoznanie poszczególnych osób było niemożliwe.

Gdzie można zapoznać się z wynikami badania POLPAN?

Wyniki dotychczasowych etapów badania przedstawione są w książkach i artykułach, a także były przedmiotem konferencji i seminariów. O bieżących wynikach będziemy informować w kolejnych publikacjach oraz na tej stronie.

APEL BADACZY:

Aby wyniki badania POLPAN były wiarygodne i dobrze opisywały sytuację w Polsce oraz jej zmiany, bardzo ważne jest, by wszystkie wylosowane osoby wzięły udział w badaniu. Chcemy, aby uzyskany obraz odzwierciedlał położenie i poglądy wszystkich grup – młodszych i starszych, mieszkańców wsi i miast, osób pracujących i bezrobotnych. Prosimy o zgodę na udział w badaniu. Każdy uczestnik badania POLPAN jest niezastąpiony!