Dane

Zintegrowany zbiór danych POLPAN 1988–2018 jest dostępny w repozytorium Harvard Dataverse.

Struktura zintegrowanego zbioru danych:

Blok 1: Zmienne skonstruowane przez twórców zbioru

W zbiorze POLPAN 1988–2018 pierwszy blok zmiennych – od zmiennej LICENSE (wiersz 1) do zmiennej EDUC2018 (wiersz 107) – został skonstruowany przez twórców zbioru. W ramach tego bloku zmienne w wierszach 1–59 ułatwiają zarządzanie danymi, wybór odpowiednich fal badania i podzbiorów respondentów, oraz ważenie danych.* Zmienne w wierszach 60–107 dostarczają wspólnych wartości dotyczących miar kariery zawodowej i wykształcenia respondentów w siedmiu falach POLPAN-u. Te zharmonizowane wskaźniki są dostępne jako dodatek do oryginalnych, specyficznych dla danej fali miar aktywności zawodowej i wykształcenia respondentów, które stanowiły podstawę ich konstrukcji.

Blok 2: Zmienne z poszczególnych fal badania POLPAN

Drugi blok zmiennych w zintegrowanym zbiorze POLPAN 1988–2018 zawiera informacje zebrane w poszczególnych falach badania. Dane są ułożone w porządku chronologicznym, począwszy od fali 1988. Zmienne START1988, START1993, START1998, START2003, START2008, START2013 i START2018 wyznaczają początek zestawów zmiennych pochodzących z kolejnych fal.

Nazwy zmiennych pochodzących z tej samej fali badania zaczynają się od tej samej litery:
Z – dla zmiennych z fali 1988
Y – dla zmiennych z fali 1993
X – dla zmiennych z fali 1998
W – dla zmiennych z fali 2003
V – dla zmiennych z fali 2008
U – dla zmiennych z fali 2013
T – dla zmiennych z fali 2018

* Wagi (zmienne WGT2008, WGT2013 i WGT2018, odpowiednio dla trzech ostatnich fal badania) ułatwiają prowadzenie na danych POLPAN za lata 2008, 2013 lub 2018 analiz przekrojowych, w których zakłada się odtworzenie rzeczywistej struktury populacji osób w wieku 21 lat i starszych.

***

Zbiory danych dla poszczególnych fal badania można pobrać z archiwum ZACAT-GESIS (fale od 1988 do 2003) lub Archiwum Danych Społecznych (fale od 1988 do 2008). Fale 2013 i 2018 również zostały zdeponowane w ADS.