Fala 1988

 

Faza terenowa realizacji badania: listopad 1987 – styczeń 1988
Instytucja realizująca badanie w terenie: Zakład Realizacji Badań w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Dobór próby:
Operatem losowania była próba ludności w wieku powyżej 12 lat, utworzona przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) (tzw. ANLUD), z wykorzystaniem terytorialnego podziału kraju stosowanego podczas prowadzenia spisów powszechnych. Elementarnymi jednostkami tego podziału były obwody spisowe.Losowania osób dokonywano dwustopniowo. Pierwsza faza objęła warstwowanie ludności Polski w wieku powyżej 12 lat. W każdym województwie wyróżniono cztery warstwy w zależności od wielkości miejscowości zamieszkania. W tym celu posłużono się podziałem na wsie oraz miasta małe (do 20 tys. mieszkańców), średnie (od 20 do 100 tysięcy mieszkańców) i duże (ponad 100 tysięcy mieszkańców). W sumie utworzono 196 warstw, a następnie określono liczbę ludności należącej do każdej warstwy i ustalono liczbę obwodów spisowych wchodzących do operatu losowania. Konkretne obwody w wymaganej liczbie wylosowano korzystając z zestawień obwodów dla poszczególnych województw. W sumie, w drodze losowania dobrano 815 obwodów spisowych.Druga faza polegała na doborze – w ramach każdego obwodu spisowego – określonej liczby gospodarstw domowych, których członkowie w wieku powyżej 12 lat mieliby wejść w skład przygotowywanego operatu. Losowanie przeprowadzono przy ustaleniu jednolitej dla wszystkich obwodów frakcji osób, określonej w taki sposób, aby operat losowania zawierał 130 tysięcy osób. Procedura doboru gospodarstw domowych kończyła drugą fazę losowania jednostek obserwacji do operatu doboru prób.W dalszym kroku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie weryfikacyjne, którego przedmiotem byli wszyscy członkowie wylosowanych gospodarstw domowych spełniający kryterium wieku, a więc mający powyżej 12 lat. Badanie to zostało zrealizowane techniką wywiadu kwestionariuszowego, a jego podstawowym celem było ustalenie poprawnego brzmienia nazwiska i imienia każdej osoby, jej aktualnego adresu oraz podstawowych cech społeczno-demograficznych: płci i wieku. Dodatkowo pytano także o inne charakterystyki społeczne, które potencjalnie mogły służyć jako kryteria doboru prób – jak osiągnięte wykształcenie i wykonywany zawód. Badanie weryfikacyjne zostało zrealizowane w terminie od listopada 1985 do lutego 1986 roku. Ostatecznie, zbiór danych ANLUD, obejmował informację o 129 040 osobach.

W badaniu Struktura społeczna 1988 [ówczesna nazwa badania, które stało się pierwszą falą POLPAN-u] przyjęto, że wielkość próby dorosłej ludności kraju w wieku 21-65 lat ma wynieść 6 000 osób. Stosując wspólne zasady losowania jednostek obserwacji dobrano próbę zasadniczą (6 000 osób) i próbę rezerwową (3 167 osób). Ze względu na silne skorelowanie faktu wykorzystania prób rezerwowych z wielkością miejscowości oraz jej administracyjnego statusu, w każdym z województw wyróżniono pewne klasy miejscowości i dla każdej z nich dobrano próbę rezerwową różnej wielkości.

W województwie stołecznym jako odrębną klasę potraktowano Warszawę w jej administracyjnych granicach, dobierając rezerwę wielkości aż 150% próby zasadniczej, gdyż właśnie tu dotarcie do respondentów z próby zasadniczej okazało się najtrudniejsze. Pozostałe miasta i wsie województwa stołecznego stanowiły klasę miejscowości, dla której proporcję tę ustalono na 70%. W dziesięciu województwach – bydgoskim, toruńskim, włocławskim, siedleckim, szczecińskim, jeleniogórskim, wrocławskim, poznańskim, gdańskim i częstochowskim – wprowadzono trzy klasy miejscowości: miasto wojewódzkie, pozostałe miasta i wszystkie wsie. W klasach tych rezerwę ustalono w proporcjach 70%, 50% i 30%, odpowiednio. Wreszcie, w pozostałych województwach rezerwa wynosiła 50% dla miast i 30% dla wsi.

Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:  5 817
Metoda zbierania danych:Wywiad kwestionariuszowy typu face-to-face (PAPI)