CNB-Young

Projekt badawczy CNB-Young („Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”) poświęcony jest analizie zjawiska prekaryjnej pracy wśród młodych dorosłych z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.​

Poprzez ilościowe analizy przebiegu trajektorii ekonomicznych jednostek, projekt CNB-Young dąży do zrozumienia sposobu, w jaki wzajemne oddziaływanie charakterystyk jednostek, ich gospodarstw domowych i kontekstu instytucjonalnego poszczególnych krajów, określa szanse stabilizacji zawodowej bądź determinuje skutki niepewności zatrudnienia na wczesnym etapie kariery.

Tworzony w ramach projektu zbiór zharmonizowanych danych Cross-National Biographies – Young (CNB-Young) umożliwi porównawcze ujęcie prekaryjnej pracy, jej uwarunkowań i konsekwencji, z perspektywy jednostkowych biografii. Zbiór obejmuje dane pochodzące z wieloletnich badań panelowych, realizowanych na dużych próbach jednostek i gospodarstw domowych w czterech krajach: Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Badania włączone do projektu to:

  • Polskie Badanie Panelowe POLPAN (Polska)
  • Panel Społeczno-ekonomiczy SOEP (Niemcy)
  • Badanie Panelowe Gospodarstw Domowych UKHLS “Understanding Society” (Wielka Brytania)
  • Badanie Panelowe Młodych Dorosłych NLSY79 Young Adults Study (Stany Zjednoczone)

Zbiór oraz jego dokumentacja zostaną udostępnione zainteresowanym badaczom.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przez zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Anny Kiersztyn (Instytut Socjologii UW) i dr hab. Zbigniewa Sawińskiego (IFiS PAN).

Projekt CNB-Young jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 16 nr 2018/31/B/HS6/02043. Planowany okres realizacji projektu to 3 lata (od 2019 do 2022 r.).