Co to jest POLPAN?

Polskie Badanie Panelowe POLPAN jest naukowym badaniem socjologicznym opartym na indywidualnych wywiadach, przeprowadzanych co pięć lat od 1988 roku z reprezentacją dorosłych mieszkańców Polski. Wywiady są realizowane według kwestionariusza, który zawiera pytania dotyczące przebiegu życia zawodowego, decyzji w sprawie wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji, relacji między życiem osobistym a zawodowym, postrzegania źródeł sukcesu życiowego, poglądów na temat roli państwa i zmian gospodarczych, postrzegania konfliktów w społeczeństwie, zachowań i postaw politycznych, samopoczucia fizycznego i psychicznego oraz wielu innych kwestii związanych z przystosowywaniem się Polaków do zmian zachodzących w systemie polityczno-ekonomicznym.

W 2013 roku badaniem objęto 2196 osób, z czego 1699 było respondentami we wcześniejszych falach badania, 497 ankietowanych reprezentuje zaś młode pokolenie – osoby w wieku od 21 do 25 lat. W wyniku przeprowadzonych wywiadów w każdej edycji badania powstają obszerne zbiory danych. Cały zbiór danych – z informacjami zebranymi w 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 i 2013 roku – jest przygotowany do statystycznych analiz. Aby zachować reprezentatywność prób dla poszczególnych okresów, w jakich realizowano badanie, uwzględnia się wagi, które zapewniają taki proporcjonalny udział różnych grup wieku, jaki rzeczywiście występował lub występuje w Polsce. POLPAN jest więc wszechstronnym, odzwierciedlającym realną sytuację badaniem zagadnień struktury społecznej, osadzenia w niej konkretnych osób i różnych przemian, jakim ich życie ulegało w ostatnim ćwierćwieczu.

Badanie jest realizowane w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Kierownikiem zespołu badawczego jest prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński. Obecnie badanie finansowane jest przez Narodowe Centrum Nauki.