Noty o Autorach książki „Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: Ewolucja paradygmatu”

Henryk Domański – profesor dr hab., pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W latach 2000–2012 dyrektor IFiS PAN. Zajmuje się badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów uwarstwienia społecznego, ruchliwości społecznej, metodologią badań społecznych i międzynarodowymi badaniami porównawczymi. Autor lub współautor 35 książek, w tym ostatnie: Prestige (2014), Polish Middle Class (2014), Czy są w Polsce klasy społeczne? (2015). Wieloletni członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego badania Europejski Sondaż Społeczny. Redaktor naczelny czasopisma ASK: Research and Methods, poświęconego metodologii badań socjologicznych.

Krystyna Janicka – prof. nadzw. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Uniwersytecie Zielonogórskim (2005–2015). Badaczka ruchliwości społecznej, struktury społecznej – jej przemian i psychologicznych korelatów, a także roli płci w procesie stratyfikacji społecznej oraz socjologicznych aspektów sytuacji pracy. Współautorka serii badań surveyowych nad zróżnicowaniem społecznym Łodzi (1965–1998), panelowych badań nad przemianami struktury społeczeństwa polskiego w latach 1988–2013 oraz problemami psychologicznego funkcjonowania jednostki w warunkach zmiany społecznej (1992). Autorka i współautorka publikacji książkowych, m.in. Ruchliwość międzypokoleniowa i jej korelaty (1976); Sytuacja pracy a struktura społeczna (1997); Mental Adjustment to the Post-Communist System in Poland (1999); Lubuszanie w pierwszej połowie XXI wieku (2012); rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach socjologicznych. Sekretarz Zarządu Głównego PTS (2002–2009).

Grażyna Kacprowicz – doktor, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1976 roku pracownik tegoż Instytutu. W latach 1992–1999 dyrektor programów pomocowych PHARE oraz jednostki wdrażającej te programy w URM (Urzędzie Rady Ministrów) i KPRM (Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). W okresie 2001–2005 dyrektor generalny UKIE (Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej). Zainteresowania naukowe, badawcze i praca dydaktyczna koncentrują się wokół problematyki nierówności społecznych i różnych aspektów struktury społecznej, przemian wartości, a także funkcjonowania instytucji europejskich i aktualnych problemów UE i krajów członkowskich. Przed laty autorka książki Małżeństwa a struktura społeczna w Polsce (1989), obecnie między innymi artykułów „Małżeństwo jako obszar przemian zachowań i wartości Europejczyków”, „Values and the Future of Ukraine” (z J. Konieczną-Sałamatin) i „Le système de valeurs des Polonais: l’héritage du socialisme ou la version locale du système occidental”. Członek zespołu badawczego „European Values Study”.

Anna Kiersztyn – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu socjologii prawa i przestępczości. Od roku 2005 współpracuje także z Zespołem Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN. Jej aktualna działalność badawcza dotyczy zagadnienia społecznych skutków przemian na rynku pracy, zwłaszcza związanych ze wzrostem popularności rozmaitych form tymczasowego zatrudnienia. Jest autorką publikacji i wystąpień, poświęconych m.in. problematyce nierówności na rynku pracy, niestabilności zawodowej i prekariatu, a także pracy w zawodach poniżej kwalifikacji.

Zbigniew Kozański – pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (w latach 1979–1989). Wykładowca uczelni wyższych (Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu, w Instytucie Europejskim UŁ i oraz na studiach podyplomowych UŁ). Jego zainteresowania naukowe dotyczą socjologii kultury, socjologii młodzieży i edukacji, a także socjologii zawodów. Jest autorem publikacji z tych dziedzin, m.in.: Zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze (1987), Komunikowanie się w pracy zawodowej (2012), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie (2015). Jest ekspertem do spraw ewaluacji w systemie edukacji oraz autorem licznych raportów badawczych z tego zakresu. Prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej i personelu firm i instytucji, pełni także funkcję konsultanta ds. kariery zawodowej.

Maciej Kryszczuk – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (tytuł nadany przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w roku 2005). W latach 2006–2012 był adiunktem w Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz przewodniczącym Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Maciej Kryszczuk był współpracownikiem Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (2001–2008), a także kierownikiem projektu badawczego Proces informacjonalizacji a zmiany sytuacji pracy (2007–2009), a obecnie zajmuje się teoretycznymi zagadnieniami związanymi z pracą ludzką w warunkach szybkich przemian cywilizacyjnych, w tym zmianom jakim ulegają rynki pracy pod wpływem technologii, polityki oraz kultury.

Anita Miszalska (dawniej Wojciechowska) – dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1967–2011 pracownik naukowy Instytutu Socjologii UŁ. Zainteresowania naukowe: problematyka struktury i zróżnicowania społecznego oraz psychologiczno-świadomościowych aspektów postkomunistycznej transformacji ustrojowej. Wybrane publikacje: Anita Wojciechowska, Położenie materialne i uczestnictwo w kulturze a struktura społeczna (Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977); Anita Miszalska, Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe. Postawy, zachowania i samopoczucie Polaków w początkach lat dziewięćdziesiątych (Łódź 1996, Wydawnictwo UŁ); Anita Miszalska, Andrzej Piotrowski (red.), Obszary Ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian (Łódź 2006, Wydawnictwo UŁ).

Irina Tomescu-Dubrow – doktor socjologii, pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, jest również kierowniczką programową Cross-national Studies: Interdisciplinary Research and Training (CONSIRT) – programu realizowanego przez The Ohio State University i Polską Akademię Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę nierówności społecznych, stratyfikacji i zmian w strukturze społecznej, a także metodologię badań międzykrajowych, w tym harmonizację ex-post danych sondażowych. Publikowała m. in. w Quality and Quantity, Journal of Urban Affairs, Polish Sociological Review, International Journal of Sociology, Problems of Postcommunism i ASK: Research and Methods.

Kazimierz M. Słomczyński – profesor socjologii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN; równolegle pracownik Department of Sociology w The Ohio State University (Professor Emeritus). Jest dyrektorem Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONISRT, consirt.osu.edu) – programu będącego wspólnym przedsięwzięciem The Ohio State University i PAN. Autor lub współautor kilkunastu książek, z których najważniejsze to: Social Structure and Self-direction (wraz z M. L. Kohnem, 1990, 1993, 2007), Mental Adjustment to the Post-Communist System in Poland (wraz ze współautorami, 1998), Open for Business: The Persistent Entrepreneurial Class in Poland (wraz z E. Osborn, 2005) oraz Democratic Values and Protest Behavior: Harmonization of Data from International Survey Projects (wraz z I. Tomescu-Dubrow i J. C. Jenkinsem, 2016). Wieloletni kierownik Polskiego Badania Panelowego POLPAN (1988–2013, polpan.org), prowadzonego na próbie reprezentatywnej dorosłej ludności Polski, oraz redaktor lub współredaktor serii prac zbiorowych prezentujących jego wyniki. Jego obecne zainteresowania koncentrują się na szeroko zakrojonym programie harmonizacji danych surveyowych pochodzących z wielu międzynarodowych projektów badawczych.

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska – profesor dr hab., dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (1999-2015). Jej działalność naukowa dotyczyła przemian struktury społecznej w Polsce zarówno w okresie PRL, jak i po roku 1990. Inicjatorka badań nad biedą i wykluczeniem społecznym w miastach poindustrialnych. Koordynatorka międzynarodowego projektu PROFIT – „Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities” (2004-2007, 6 Program Ramowy Komisji Europejskiej), realizowanego w 7 państwach członkowskich Unii Europejskiej (Estonia, Finlandia, Niemcy, Litwa, Polska, Wlk. Brytania, Włochy) i w Bułgarii. Autorka lub współautorka 30 monografii oraz 140 artykułów naukowych, m.in. Małżeństwa a struktura społeczna (1974), Młodzi pracownicy: położenie społeczne a uczestnictwo w masowych organizacjach w latach 1978–1981 (1985) oraz opublikowanych ostatnio: Poverty and Social Exclusion During and After Poland’s Transition to Capitalism (2016), Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy (2013), Kobiety z łódzkich enklaw biedy (2009), „Deprived Urban Neighbourhoods In Poland – Risk of Intergenerational Transmission of Poverty and Social Exclusion” (Folia Oeconomica 2017).

Włodzimierz Wesołowski – emerytowany profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (przedtem profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego). Członek wielu profesjonalnych instytucji i stowarzyszeń w Polsce i za granicą. Doktor honoris causa Uniwersytetu Helsińskiego, członek Akademii Europejskiej i Honorowy Członek Zagraniczny Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk. Stypendysta Fundacji Forda (1958–59). Visiting Professor w National Institute of Mental Health (Bethesda, USA, 1981–82),  Smithsonian Institution (USA, 1990–1991), Oxford University, Christ Church (Wielka Brytania, 1992). Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych, m.in. University of East Anglia, Cornell University (USA), Stockholm University (Szwecja), University of Konstanz (Niemcy). Autor i redaktor książek, m.in.: Niektóre zagadnienia klas i warstw społecznych (1962), Klasy, warstwy i władza (1964, tłumaczenie angielskie 1979, a także tłumaczenie włoskie, portugalskie, czeskie, rosyjskie, japońskie), Social Structure and Change: Finland and Poland Comparative Perspective (red., razem z E. Allardtem, 1978), Ruchliwość a teoria struktury społecznej (1982, razem z B. Machem, tłumaczenie angielskie 1982), Świat elity politycznej (red., razem z I. Pańków, 1995), Polityka i Sejm: formowanie się elity politycznej (red., 1998), Partie: nieustanne kłopoty (2000), Koncepcje polityki (red., 2009). Jego artykuły były zamieszczone w wielu zbiorach anglojęzycznych, w tym w kilku amerykańskich „readerach” poświęconych klasom, np. Class, Status, and Power R. Bendixa i S. M. Lipseta (1966), Structured Social Inequality C. S. Heller (1969), The Social Structure of Eastern Europe B. L. Fabera (1976). W latach 60. Włodzimierz Wesołowski zainicjował w Polsce empiryczne – oparte początkowo na miejskich próbach losowych – badania nad strukturą społeczno-zawodową społeczeństwa, w których uczestniczyło także kilkoro późniejszych twórców Polskiego Badania Panelowego POLPAN, projektu wpisującego się w ten sam nurt badawczy.

Wojciech Zaborowski  – socjolog, dr hab., długoletni pracownik Zakładu Interesów Grupowych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członek Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN, w latach 1998–2002 profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Członek zespołu wieloletniego, ogólnopolskiego badania „Polacy” oraz współtwórca Polskiego Badania Panelowego POLPAN. Autor książek na temat subiektywnych aspektów stratyfikacji społecznej: Postrzeganie społecznych nierówności: z badań nad świadomością społeczności wielkomiejskiej (1988), Orientacje egalitarne w społeczeństwie polskim w latach 1988–1993 (1995). Współautor książek dotyczących problematyki struktury i ruchliwości społecznej oraz autor artykułów na ten temat w czasopismach i tomach zbiorowych. Jego zainteresowania obejmowały również uwarunkowania sukcesu ekonomicznego w okresie postkomunistycznej transformacji w Polsce. Zmarł w 2002 roku.

Danuta Życzyńska-Ciołek – mgr socjologii i psychologii, specjalistka ds. badań i archiwizacji w Zespole Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN oraz Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN (adj.ifispan.pl). Interesuje się problematyką ubóstwa, podejściem biograficznym w socjologii, metodologią badań społecznych oraz archiwizacją i ponownym wykorzystaniem danych jakościowych. Brała udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu szóstej fali Polskiego Badania Panelowego POLPAN (2013).