Struktura a osobowość

Projekt badawczy „Struktura społeczna a psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej” realizowany był w latach 1992-1994 i finansowany przez polski Komitet Badań Naukowych. Projektem kierował prof. Kazimierz M. Słomczyński, a jego zastępczynią była prof. Krystyna Janicka.

Rdzeniem projektu było badanie dotyczące wpływu pozycji jednostki w strukturze społecznej na cechy osobowości, zrealizowane w 1992 roku w Polsce. Projekt był prowadzony we współpracy z prof. Melvinem Kohnem i został pomyślany jako kontynuacja oraz rozwinięcie wcześniejszych badań realizowanych pod jego kierownictwem bądź z jego udziałem – najpierw w USA, a później, w 1978 roku, w Polsce.

Badanie z 1992 roku wiąże się z początkami projektu POLPAN trojako: (1) część badaczy uczestniczyła w obu projektach, co pozwoliło na transmisję i kumulację doświadczeń badawczych, (2) elementy narzędzia badawczego, wypracowanego na rzecz projektu „Struktura społeczna a psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej”, weszły potem w skład kwestionariusza POLPAN, (3) wyniki badania z 1992 roku pozwoliły zauważyć istotne zmiany społeczne, zachodzące w efekcie transformacji gospodarczej i ustrojowej, a to z kolei zachęciło badaczy do kontynuacji badania struktury społecznej w formie studium panelowego, znanego dziś jako POLPAN.

Literatura:

Kohn, Melvin L. and Kazimierz M. Słomczyński, with collaboration of Carrie Schoenbach. 2006. Social Structure and Self-Direction: A Comparative Analysis of the United States and Poland. Warsaw: IFiS Publishers.  [wcześniejsza wersja tej książki została opublikowana pod tym samym tytułem w 1990 roku w Londynie przez wydawnictwo Basil Blackwell]

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, and Wojciech Zaborowski.  1996.  Struktura społeczna a osobowość: psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej [Personality and Social Structure:  Psychological Functioning under Conditions of Social Change].  Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Słomczyński Kazimierz M., Melvin L. Kohn i in. 1988. Sytuacja pracy i jej psychologiczne konsekwencje: polsko-amerykańskie analizy porównawcze. Wrocław: Ossolineum.