Wywiady biograficzne

W latach 2014–2019 przeprowadzono 49 wywiadów biograficznych z wybranymi wielokrotnymi respondentami Polskiego Badania Panelowego POLPAN, którzy w okresie realizacji wywiadu mieli co najmniej 72 lata. Rozmówcy zostali dobrani celowo tak, aby byli mocno zróżnicowani pod względem wykształcenia, wykonywanego w przeszłości zawodu, regionu i wielkości miejsca zamieszkania. Większość wywiadów (nagrań i transkrypcji) jest obecnie dostępna do celów naukowych dla zarejestrowanych użytkowników Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN.

Wywiady przeprowadzono w trzech etapach, w ramach trzech różnych projektów:

  • Pilotażowy projekt „Od badania próby losowej do badania konkretnych losów. Wywiady biograficzne z respondentami POLPAN-u”, opracowany przez dr. Piotra Filipkowskiego przy współpracy z dr Katarzyną Andrejuk i zrealizowany w 2014 r. z udziałem Danuty Życzyńskiej-Ciołek został sfinansowany z grantu NCN pt. „Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988–2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna” (2011/02/A/HS6/00238).
    Opis projektu pilotażowego
    Raport z projektu pilotażowego
  • Projekt „Od respondenta do narratora – wywiady biograficzne z uczestnikami Polskiego Badania Panelowego POLPAN”, będący kontynuacją badania pilotażowego, został zrealizowany w 2016 r. przez Danutę Życzyńską-Ciołek w ramach grantu ze Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN (porozumienie 9/2016).
  • Projekt „Znaczące zdarzenia życiowe i punkty zwrotne w biografiach najstarszych respondentów Polskiego Badania Panelowego POLPAN” został zrealizowany w latach 2018–2019 w ramach grantu PRELUDIUM otrzymanego z NCN przez Danutę Życzyńską-Ciołek (2017/25/N/HS6/01928). Opiekunem naukowym był prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński.
    Opis wyników

Publikacje, w których wykorzystano materiały z powyższych projektów:

Andrejuk, Katarzyna. 2016. „Awans społeczny kobiet w czasach PRL. Dynamika struktury i sprawczości”. Przegląd Socjologiczny 65(3): 157–179.

Filipkowski, Piotr i Danuta Życzyńska-Ciołek. 2016. „Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych”. Studia Socjologiczne 3(222): 229-254.

Filipkowski, Piotr. 2018. „Historia mówiona jako hermeneutyka losu. Doświadczenie przedtekstowe”. Teksty Drugie 1: 40-60.

Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2019. “From a Case to a Case Study—And Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research.” Przegląd Socjologii Jakościowej 15(2):40-57.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2019. “The Experience of Systemic Transformation in Contemporary Biographical Narratives of Older Poles.” Qualitative Sociology Review 15(4).