W ramach organizowanego przez Prof. Joannę Kurczewską seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, w  poniedziałek 25 czerwca 2018 r. prof. dr hab. Włodzimierz Wesołowski, dr hab. Krystyna Janicka, prof. nadzw., oraz prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński wygłosili referat pt.

Ewolucja struktury społecznej czy ewolucja paradygmatu jej badania?

Abstrakt:

„Jedno i drugie” – to nasuwająca się (i poprawna) odpowiedź na pytanie postawione w tytule. Wszakże odpowiedź ta nie powinna przesłaniać trudności w udokumentowaniu, iż zmiany struktury społecznej są natury ewolucyjnej, oraz że paradygmat badania tej struktury w sposób ciągły dostosowuje się do tych zmian i jako taki też podlega raczej płynnym przejściom niż ruchom tektonicznym.  Referat poświęcony jest analizie badań nas strukturą społeczną w Polsce od połowy lat 1960-tych (badania łódzko-szczecińsko-koszalińskie) do chwili obecnej (Polskie Badanie Panelowe, POLPAN 1988-2018). Prezentowane materiały empiryczne pochodzą z książki Strukturalizacja Społeczeństwa Polskiego – Ewolucja Paradygmatu, pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego, Krystyny Janickiej i Kazimierza M. Słomczyńskiego (Wydawnictwo IFiS PAN). Znaczna część wystąpienia dotyczy wzorów (de)kompozycji cech położenia społecznego, oraz konsekwencji przemian w formach zatrudnienia i treści pracy.