IFiS PAN organizuje konkurs dla wybranych uczestników Polskiego Badania Panelowego POLPAN.

Regulamin Konkursu – pdf

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW POLSKIEGO BADANIA PANELOWEGO POLPAN, ZAPROSZONYCH DO UDZIAŁU W DODATKOWEJ CZĘŚCI BADANIA, ZWANEJ „BADANIEM BIOGRAFICZNYM”

§1. Wstęp
1.1. Konkurs organizowany jest dla osób, które w przeszłości przynajmniej raz uczestniczyły w Polskim Badaniu Panelowym POLPAN, prowadzonym przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, i jednocześnie ze względu na swoje cechy społeczno-demograficzne zostały w 2022 roku wytypowane do udziału w dodatkowej części badania, zwanej „Badaniem biograficznym”.
1.2. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, wpisany do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-I-29/98 (zwany dalej „Organizatorem”).
1.3. Zasady Konkursu reguluje w całości niniejszy Regulamin.
1.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 marca 2022 r. i ustaje w dniu 2 lipca 2022 r.
1.5. Konkurs przebiegał będzie w trakcie trwania siódmej rundy Polskiego Badania Panelowego POLPAN, realizowanej w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018” (nr projektu 2017/25/B/HS6/02697).

§2. Zasady naboru uczestników
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która otrzymała list z zaproszeniem do wzięcia udziału w dodatkowej części badania, zwanej „Badaniem biograficznym”.
2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.
2.4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie cztery następujące warunki:
(1) w ciągu 30 dni od otrzymania listu z zaproszeniem potwierdzić chęć udziału w „Badaniu biograficznym” poprzez:
● wysłanie maila o temacie „TAK” na adres polpan@ifispan.edu.pl (mail musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika), lub
● poprzez ustne potwierdzenie chęci udziału w „Badaniu biograficznym”, gdy telefonicznie zgłosi się przedstawiciel Organizatora;
(2) do 20 czerwca 2022 r. wziąć udział w „Badaniu biograficznym”, polegającym na udzieleniu przedstawicielowi Organizatora wywiadu audio z Uczestnikiem na temat historii życia Uczestnika;
(3) przy okazji wywiadu wyrazić zgodę na udział w Konkursie i zaakceptować jego Regulamin ;
(4) odpowiedzieć na pytanie konkursowe, zadane ustnie przez przedstawicieli Organizatora bezpośrednio po wywiadzie w „Badaniu biograficznym”.
2.5. Listy z zaproszeniem do wzięcia udziału w „Badaniu biograficznym”, wysyłane będą z opcją „za potwierdzeniem odbioru”. Za termin otrzymania zaproszenia przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru listu.
2.6. Jeśli Organizator w ciągu 7 dni od daty odbioru listu z zaproszeniem nie otrzyma od Uczestnika maila z potwierdzeniem chęci udziału w „Badaniu biograficznym”, Organizator podejmie 4 próby telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem (w ciągu kolejnych trzech tygodni).
2.7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko w celu związanym z realizacją Konkursu, a następnie usunięte, aby uniemożliwić identyfikację osoby udzielającej wywiadu.

§3. Zasady przyznawania nagród
3.1. Nagrody zostaną przyznane osobom, które spełnią warunki określone w punkcie 2.4 oraz poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, zadane przez przedstawicieli Organizatora bezpośrednio po wywiadzie w „Badaniu biograficznym”. Szanse poprawnej odpowiedzi są nie mniejsze niż 50%.
3.2. Organizator funduje nagrodę rzeczową w postaci kuponów premiowych Sodexo (tzw. bonów) o wartości 100 zł.
3.3. Do każdej nagrody przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 11% wartości brutto nagrody rzeczowej. Organizator Konkursu przed wydaniem nagrody, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej oraz odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
3.4. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom osobiście przed przedstawicieli Organizatora zaraz po wywiadzie w „Badaniu biograficznym” i poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe lub – na życzenie Uczestnika – przesłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w ciągu 10 dni od udzieleniu przez Uczestnika wywiadu w „Badaniu biograficznym”.

§4. Ustalenia końcowe
4.1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu w całości.
4.2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://polpan.org/pl/konkurs/.
4.3. Do wszystkich zapisów w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.