„Struktura społeczna”

Struktura_1989_cover

Slomczynski, Kazimierz M., Ireneusz Bialecki, Henryk Domanski, Krystyna Janicka, Bogdan Mach, Zbigniew Sawinski, Joanna Sikorska, and Wojciech Zaborowski. 1989. Struktura spoleczna: schemat teoretyczny i warsztat badawczy [Social Structure: Theoretical Framework and Research Design]. Warsaw: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences.

Spis treści:

Wstęp

(Tekst w PDF)

Rozdział I. Projekt badań

(Tekst w PDF)

Cel i zakres badań

Przesłanki i stanowiska teoretyczne – podejście klasowe, stratyfikacyjne i socjo-psychologiczne

Integracja trzech podejść

Zakres tematyczny i pytania badawcze

Dane i sposoby ich opracowania

Ograniczenia i możliwe rozszerzenia – zakończenie

Rozdział II. Organizacja i przebieg badań

(Tekst w PDF)

Badanie „Struktura społeczna I”

Badanie „Struktura społeczna II”

Badanie „Struktura społeczna – Łódź, 1988”

Badanie kontrolne

Rozdział III. Narzędzia badawcze

(Tekst w PDF)

Kwestionariusz badania „Struktura społeczna I”

Fragmenty ogólnej instrukcji dla ankieterów

Uwagi dodatkowe

Treść kwestionariusza

Fragmenty instrukcji szczegółowej

Kwestionariusz badania „Struktura społeczna II”

Fragmenty ogólnej instrukcji dla ankieterów

Treść kwestionariusza

Karty odpowiedzi

Fragmenty instrukcji szczegółowej

Kwestionariusz badania „Struktura społeczna – Łódź, 1988”

Treść kwestionariusza

Karty odpowiedzi i wybrane instrukcje szczegółowe

Dokumentacja badania kontrolnego

Treść listu do respondentów

Treść ankiety pocztowej

„Aktualne sprawy kraju”

Treść listu z podziękowaniem

Treść pierwszego monitu

Treść drugiego monitu

Fragmenty instrukcji dla ankieterów

Rozdział IV. Operacjonalizacja zmiennych

(Tekst w PDF)

Kryteria wyboru narzędzi pomiaru

Cechy społeczno-demograficzne

Materialne warunki bytu

Pytania retrospektywne

Cechy innych osób

Informacja o faktach „obiektywnych” i związane z nimi opinie

Zmienne psychologiczne

Rozdział V. Dobór prób ludności

(Tekst w PDF)

Charakterystyka operatu losowania

Próba ludności w badaniu „Struktura społeczna I”

Próba ludności w badaniu „Struktura społeczna II”

Próba ludności w badaniu „Struktura społeczna – Łódź, 1988”

Próba ludności w badaniu kontrolnym

Bibliografia